XP: Extreme Programming

De productpatterns_wiki
Revisión a fecha de 08:58 1 feb 2015; PfcEsther (Discusión | contribuciones)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

asdf